32-Cell Polaris to BrailleSense 6 mini Upgrade

$3,895.00

-

BrailleSense 6 mini 20-cell notetaker